Etiquetes

, , , , , , , , , , , , ,

Andorra 2013 – Any XLIV

Organitzats pel Cercle de les Arts i de les Lletres. Sota l’alt patronatge del M.I. Govern d’Andorra, del M.I. Consell General i l’Hble. Comú de Canillo.

Amb la col·laboració de Crèdit Andorrà.

Jocs Florals Juvenils
de la Llengua Catalana del Principat d’Andorra

Els concursants hauran d’atendre’s rigorosament a les següents normes:

Jocs Florals Juvenils Andorra 20131. Tots els treballs han d’ésser originals, inèdits, escrits en català i l’edat dels autors compresa entre els quinze i vint anys complerts o per complir dintre l’any actual 2013. L’edat constarà en l’encapçalament

2. Es presentaran escrits a màquina, doble espai, en una sola cara i en TRES EXEM­PLARS ORIGINALS, en fulls de format DinA4, sense signatura i amb un lema que es repetirà al damunt d’un sobre clos, a dins del qual hi haurà el nom i l’adreça complerts de l’autor. Tota obra ha d’anar acompanyada obligatòriament d’aquest sobre clos, sense cap altra indicació que el lema esmentat.

3. El termini d’admissió restara clos el 10 de maig del 2013. La data que figura i el segellat de correus, no podrà ésser posterior a l’esmentat termini.

4. Només s’admetran tres obres de cada autor, els quals indicaran en els treballs presentats el premi pel qual opten.

5. Per al lliurament de premis no serà vàlid altre nom que el que es trobi en el plec o sobre clos, del qual s’ha fet esment anteriorment.

6. El Cercle de les Arts i de les Lletres, es reserva el dret de publicació de les obres premiades, les quals quedaran propietat del Cercle.

7. Tots els treballs seran adreçats al Cercle de les Arts i de les Lletres (Jocs Florals) a l’Apartat de Correus Num. 1.157 AD5OO Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

8.
Els mantenidors podran, a més dels premis establerts, premiar les composicions que a llur criteri en siguin mereixedores, com també declarar deserts els premis que no tinguin un valor mínim acceptable.

9.
Qualsevol cas no previst en aquestes normes, serà resolt per l’Entitat organitzado­ra i el Jurat qualificador, conjuntament.

10. Els premis hauran d’ésser retirats pels guanyadors, personalment, el dia de la Festa.

Nota:
Els mantenidors, especifiquen que seran rebutjades les obres que no s’avinguin rigorosament a les presents normes.

Secretària Mantenidora: Maria-Carme Jaumot. Telefon 00 376 337 049.

CARTELL

Segons els bons costums establerts, els tres premis tradicionals seran adjudicats al millor poema presentat en cada una de les tres opcions següents:

Flor Natural
Premi d’honor i cortesia a la millor poesia que canti l’amor.

Englantina
A la millor poesia de caràcter patriòtic.

Viola
A la millor poesia que exalti la fidelitat als valors espirituals.

Premi Extraordinari de Poesia
A la millor composició de tema lliure

Accèssits
Medalles

Els Mantenidors dels Jocs Florals Juvenils de la Llengua Catalana, a fi d’assegurar-ne la seva continuïtat i per tal d’acomplir l’honrosa comanda que ens ha estat feta pel Cercle de les Arts i de les Lletres del Principat d’Andorra, organitzador d’aquests Jocs Florals, us conviden a participar a la gaia Festa, que se celebrarà el diumenge 9 de juny de 2013 a la parròquia de Canillo a les 12 hores del migdia.